bpb-Publikationen

Schriftenreihe (Bd. 10716)

Việt Nam

Việt Nam

Huyền thoại và thực tế

Các tự sự chính trị tạo dựng nên bản sắc và có thể chính danh hóa các mối quan hệ quyền lực – tại một đất nước chuyên chế như Việt Nam, điều đó có thể còn đúng hơn ở những nơi khác. Tập sách này nghiên cứu và phân tích các huyền thoại – những huyền thoại mà cho đến ngày nay vẫn còn có sức tác động mạnh mẽ - về lịch sử, chính trị, kinh tế và văn hóa của Việt Nam.

 Verfügbarkeit: E-Book only

Inhalt

Trong khối cộng đồng nào cũng có các loại huyền thoại và chuyện kể. Chúng tạo dựng nên bản sắc, định hình sự tự nhận thức, tác động lên nhận thức, chính danh hóa các mối quan hệ quyền lực hoặc đặt nghi vấn vào các mối quan hệ đó. Loại tự sự như thế cũng tồn tại ở Việt Nam cũng như về Việt Nam, một đất nước thuộc vào số những quốc gia xã hội chủ nghĩa ít ỏi vẫn còn lại trên thế giới. Tập sách này giới thiệu các huyền thoại mang tính chất lịch sử, chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế về Việt Nam và nghiên cứu xem: Các huyền thoại đó có liên quan gì đến thực tế? Chúng tác động đến đất nước này cũng như đến cách nhìn nhận đất nước từ bên ngoài ra sao? Chúng đóng các vai trò gì - ở Việt Nam cũng như ở nơi khác? Chẳng hạn như huyền thoại về phong trào đoàn kết với Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức vẫn còn đóng một vai trò rất lớn trong các tranh luận về phong trào phản kháng 1968. Theo thời gian, nhiều huyền thoại khác đã trở thành niềm tin vững chắc ở Việt Nam, cũng như của nhiều nhà quan sát quốc tế, chẳng hạn như huyền thoại về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam chống ngoại xâm, hay huyền thoại về công cuộc đổi mới do Đảng Công sản Việt Nam khơi mào. Mười một bài biết trong tập sách này phân tích chức năng của các chuyện tự sự như thế và qua đó, mong muốn đóng góp vào sự hiểu biết tốt hơn về đất nước này.

Dieses E-Book ist die vietnamesischsprachige Fassung des Schriftenreihe Bandes 'Vietnam. Mythen und Wirklichkeiten" (SR 10297)Autor: Jörg Wischermann/Gerhard Will, Übersetzung: Hoàng Đăng Lãnh, Vũ Đức Liêm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Hải Thiêm, Seiten: 286, Erscheinungsdatum: 09.07.2021, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 10716, Verfügbarkeit: E-Book only