23.10.2006

Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego

Zadania, cele, działanie

W centrum pracy bpb stoi popieranie świadomości obywatelskiej w duchu demokracji i politycznej partycypacji. Organizując imprezy, opracowując publikacje oraz proponując materiały audiowizualne i internetowe, bpb porusza zarówno aktualne, jak i historyczne kwestie.

W centrum pracy bpb stoi popieranie świadomości obywatelskiej w duchu demokracji i politycznej partycypacji. Organizując imprezy, opracowując publikacje oraz proponując materiały audiowizualne i internetowe, bpb porusza zarówno aktualne, jak i historyczne kwestie. Formy imprez sięgają od sympozjów, kongresów, festiwali i targów poprzez wystawy, podróże studyjne czy konkursy aż po seminaria filmowe, imprezy kulturalne oraz programy dokształcające dla dziennikarzy. Ta wielostronna oferta - poprzez umożliwienie krytycznego podejścia do kwestii politycznych i społecznych - ma na celu zachęcanie obywateli do brania czynnego udziału w życiu politycznym. Szczególna odpowiedzialność Republiki Federalnej Niemiec za utrwalanie w świadomości swych obywateli wartości takich jak demokracja, pluralizm i tolerancja, wyrasta z własnych historycznych doświadczeń z dyktatorskimi formami rządów.


W roku 2002 bpb świętowała swe 50-lecie. Ta rocznica symbolizuje 50 lat politycznej pracy nad rozwojem i utrwaleniem społeczeństwa obywatelskiego. Historyczne i społeczne uwarunkowania procesów politycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych znalazły swe odzwierciedlenie w różnorodności form oferty kształceniowej bpb, która swe zadania wypełnia w poczuciu własnej społeczno-politycznej, pedagogicznej i publicystycznej odpowiedzialności. Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego jest instytucją ponadpartyjną i naukowo wyważoną. Jako placówka państwowa, wspiera również ponad 300 innych uznanych instytucji edukacyjnych, fundacji i organizacji pozarządowych, zajmujących się w Rebublice Federalnej Niemiec kształceniem politycznym.

Szczególną wagę bpb przywiązuje do specjalnych programów dla nauczycieli i osób zajmujących się pracą z młodzieżą. Oferta ta - zarówno pod kątem wyboru tematyki jak i mediów - przystosowana jest do wieku młodzieży i kieruje się bezpośrednio do niej. Specjalne pakiety medialne i edukacyjne przygotowywane są również dla młodych ludzi w klubach sportowych, wojsku oraz w policji. W erze społeczeństwa medialnego bpb wykorzystuje nowoczesne metody komunikacji, posługując się całą paletą nowych mediów. Dzięki temu spełnia wymogi szybkiej i wyczerpującej informacji: jej oferta kształceniowa i stale aktualizowane specjalne materiały internetowe odpowiadają aktualnym społecznym i politycznym wydarzeniom i debatom. Dzięki temu bpb jest dla zainteresowanych obywateli źródłem rzetelnej informacji.