23.10.2006

Spolkové centrum občansko-politického vzdělávání

úkoly, cíle a aktivity

Těžištěm činnosti Spolkového centra občansko-politického vzdělávání | Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) je podpora vědomí pro demokracii a politickou participaci. Aktuální a historická témata zpracovává v různých akcích, tiskovinách, audiovizuálních produktech a online-nabídkách.

Těžištěm činnosti Spolkového centra občansko-politického vzdělávání | Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) je podpora vědomí pro demokracii a politickou participaci. Aktuální a historická témata zpracovává v různých akcích, tiskovinách, audiovizuálních produktech a online-nabídkách. K formám akcí pořádaných bpb se řadí různá shromáždění, kongresy, festivaly, veletrhy, výstavy, studijní cesty, soutěže, kinosemináře a kulturní akce včetně dalšího vzdělávání žurnalistů. Široce rozvětvená nabídka vzdělávání bpb má motivovat a iniciovat občanky a občany, aby se kriticky zabývali politickými a společenskými otázkami a aby se aktivně účastnili politického života. Na základě zkušeností s diktátorskými formami vládnutí v německých dějinách vzniká pro Spolkovou republiku Německo jistá zodpovědnost upevňovat do povědomí obyvatelstva hodnoty, jakými jsou demokracie, pluralismus a tolerance.

V roce 2002 slavila bpb 50 roků trvání své existence. 50 roků bpb je tedy 50 roků občansko-politického vzdělávání v Německu pro posílení civilní společnosti. Rozličné nabídky vzdělávání bpb zprostředkovávají náhledy na historické a společenské souvislosti politických, kulturních, sociálních jakož i hospodářských procesů. Svůj úkol plní na vlastní společenskopolitickou, pedagogickou a publicistickou zodpovědnost. Bpb je nadstranická a vědecky vyvážená organizace. Jako instituce státem zřízeného politického vzdělávání podporuje navíc působení více než 300 uznávaných vzdělávacích zařízení, nadací a na vládě nezávislých organizací, které jsou ve Spolkové republice Německo činné v politickém vzdělávání.

Bpb má připraveny speciální nabídky pro učitelky, učitele a osoby činné ve vzdělávací práci s mládeží. Přímo oslovuje mládež a mladé lidi věkově přiměřenými tématy a médiemi. Vypracovává speciální mediální pakety a doškolování pro mladé lidi ve sportovních spolcích, u vojska nebo u policie. Ve věku mediální společnosti používá bpb moderní komunikační metody a sleduje tzv. crossmediální nadstavbu. Vyhovuje požadavkům na rychlou a fundovanou informaci: svými vzdělávacími nabídkami a speciálními online-produkty zachycuje aktuální společenské jakož i politické události a debaty. Všem zájemcům poskytne bpb ochotně obsáhlé informace.